תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות:
מטרת מדיניות זו היא להסביר כיצד נגב אקולוגיה אגש”ח בע”מ וחברות הבת שלה נוהגות ביחס למידע המצוי באתר והנמסר לה על ידי המתשמשים בו. 
1. נגב אקולוגיה תשמור ותנהג בכל מידע האישי שתמסור באתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981 וכל דין רלוונטי אחר לרבות ביחס למסירת מידע זה לצדדים שלישיים. אתה מסכים לכך כי כל מידע אישי שיימסר על ידך נמסר בהסכמתך המלאה.

2. נגב אקולוגיה תשמור את המידע האישי וכל מידע אחר החייב בהגנה על פי כל דין באמצעים שנועדו לשמור עליו בסביבה מאובטחת בהתאם לתקני אבטחת המידע המתקדמים ביותר.

3. אנו נשמור cookies “עוגיות” – בזמן גלישתך באתר במטרה לאסוף מידע על שימושך באתר האינטרנט שלנו.

4. מסירת המידע האישי נותנת את הסכמתי לקבל מנגב אקולוגיה אגש”ח בע”מ כל חברותיה הקשורות, כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לחברה, מוצריה, שירותיה ופעילותה וכן דברי פרסומת, באמצעות הדואר האלקטרוני ומסרון לטלפון נייד. הנני מצהיר בזאת, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד נגב אקולוגיה ו/או מי מטעמה בגין קבלת החומר השירותי ו/או הפרסומי האמור באמצעות דוא”ל או מסרון. ידוע לי, כי במידה שאהיה מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל לרבות דבר פרסומת, באמצעות המייל ו/או מסרון, עליי לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת:sales@negevecology.co.il

5. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלנו.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }